جداول وزنی تیرآهن

تیرآهن یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پروفیل‌هایی است که به منظور تحمل نیروهای برشی و لنگر خمشی در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع پروفیل براساس شکل هندسی و نوع استاندارد آن انواع مختلفی دارد که پرکاربردترین آن‌ها IPE و IPB است. IPE مطابق با استاندارد اروپایی است و در ایران کاربرد فراوانی دارد. این نوع به شکل I با ضخامت بال ثابت تولید می‌شود. IPB به علت بال‌های پهن‌تر نسبت به IPE به هاش (H) معروف است.

جدول وزنی تیرآهن معمولی (IPE)

سایز تیرآهنارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه ۱۲متری(kg)
۸۸۰۴۶۳٫۸۵٫۲۷۲
۱۰۱۰۵۵۴٫۸۵٫۷۹۸
۱۲۱۲۰۶۴۴٫۴۶٫۳۱۲۵
۱۴۱۴۰۷۳۴٫۷۶٫۹۱۵۵
۱۶۱۶۰۸۲۵۷٫۴۱۹۰
۱۸۱۸۰۹۱۵٫۳۸۲۲۶
۲۰۲۰۰۱۰۰۵٫۶۸٫۵۲۶۹
۲۲۲۲۰۱۱۰۵٫۹۹٫۲۳۱۵
۲۴۲۴۰۱۲۰۶٫۲۹٫۸۳۶۹
۲۷۲۷۰۱۳۵۶٫۶۱۰٫۲۴۳۴
۳۰۳۰۰۱۵۰۷٫۱۱۰٫۷۵۰۷
۳۳۳۳۰۱۶۰۷٫۵۱۱٫۵۵۹۰
۳۶۳۶۰۱۷۰۸۱۲٫۷۶۸۶
۴۰۴۰۰۱۸۰۸٫۶۱۳٫۵۷۹۶
۴۵۴۵۰۱۹۰۹٫۴۱۴٫۶۹۳۲
۵۰۵۰۰۲۰۰۱۰٫۲۱۶۱۰۸۹
۵۵۵۵۰۲۱۰۱۱٫۱۱۷٫۲۱۲۷۲
۶۰۶۰۰۲۲۰۱۲۱۹۱۴۶۴

 

جدول وزنی تیرآهن H  بال پهن ۱۲ متری (IPB)

وزن شاخه سنگینوزن شاخه سبکسایز هاش
(kg)(kg)
۲۴۴۲۰۰۱۰
۳۲۲۲۳۴۱۲
۳۹۰۲۹۹۱۴
۵۰۰۳۶۵۱۶
۵۹۰۴۲۶۱۸
۷۲۰۵۰۸۲۰
۸۲۸۶۰۶۲۲
۹۶۰۷۲۴۲۴
۱۰۷۵۸۱۸۲۶
۱۲۱۰۹۱۷۲۸
۱۳۷۰۱۰۶۰۳۰
۱۵۵۱۱۱۷۱۳۲
۱۶۰۳۱۲۶۰۳۴
۱۷۵۴۱۳۴۲۳۶
۱۸۶۹۴۰
۵۰
۶۰