جدول وزن و اشتال میلگرد

جدول وزنی شاخه ۱۲ متری طبق استاندارد جهانی براساس سایز

وزن میلگرد ۱۲ متریوزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
سایز میلگرد (mm)
۸۵
۱۰۸
۱۲۱۱
۱۴۱۵
۱۶۱۹
۱۸۲۴
۲۰۳۰
۲۲۳۶
۲۵۴۷
۲۸۵۸
۳۲۷۶
۳۶۹۶

 

جدول اشتال میلگرد

پارامترهای هندسی میلگرد برای گرداوری جدول اشتال میلگرد عبارتند از u2، w1، G، Flache و d.

 

U2W1GFlached
cm2/mcm3kg/mcm2mm
۳۱۴۰٫۰۹۸۰٫۶۱۷۰٫۷۸۵۱۰
۳۷۷۰٫۱۷۰۰٫۸۸۸۱٫۱۳۱۲
۴۰۸۰٫۲۱۶۱٫۰۴۱٫۳۳۱۳
۴۴۰۰٫۲۶۹۱٫۲۱۱٫۵۴۱۴
۴۷۱۰٫۳۳۱۱٫۳۹۱٫۷۷۱۵
۵۰۳۰٫۴۰۲۱٫۵۸۲٫۰۱۱۶
۵۶۵۰٫۵۷۳۲٫۰۰۲٫۵۴۱۸
۵۹۷۰٫۶۷۳۲٫۲۳۲٫۸۴۱۹
۶۲۸۰٫۷۸۵۲٫۴۷۳٫۱۴۲۰