جداول وزنی تیرآهن

تیرآهن یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پروفیل‌هایی است که به منظور تحمل نیروهای برشی و لنگر خمشی در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع پروفیل براساس شکل هندسی و نوع استاندارد آن انواع مختلفی دارد که پرکاربردترین آن‌ها IPE و IPB است. IPE مطابق با استاندارد اروپایی است و در ایران کاربرد فراوانی دارد. این نوع به شکل I با ضخامت بال ثابت تولید می‌شود. IPB به علت بال‌های پهن‌تر نسبت به IPE به هاش (H) معروف است.

جدول وزن نبشی نامساوی
سایز نبشی (mm)طول بال (h/mm)ضخامت بال (t/mm)وزن شاخه ۶ متری (Kg/m)
L30×۳۰×۳۳۰۳۸٫۱۶
L30×۳۰×۴۳۰۴۱۰٫۶۸
L35×۳۵×۴۳۵۴۱۲٫۵۴
L40×۴۰×۴۴۰۴۱۴/۵۲
L40×۴۰×۵۴۰۵۱۷٫۸۲
L45×۴۵×۴٫۵۴۵۴٫۵۱۸٫۳۶
L50×۵۰×۴۵۰۴۱۸٫۳۶
L50×۵۰×۵۵۰۵۲۲٫۶۲
L50×۵۰×۶۵۰۶۲۲٫۸۲
L60×۶۰×۵۶۰۵۲۷٫۴۲
L60×۶۰×۶۶۰۶۳۲٫۵۲
L60×۶۰×۸۶۰۸۴۲٫۵۴
L65×۶۵×۷۶۵۷۴۰٫۹۸
L70×۷۰×۶۷۰۶۳۸٫۲۸
L70×۷۰×۷۷۰۷۴۴٫۲۸
L75×۷۵×۶۷۵۶۴۱٫۱
L75×۷۵×۸۷۵۸۵۳٫۹۴
L80×۸۰×۸۸۰۸۵۷٫۷۸
L80×۸۰×۱۰۸۰۱۰۷۱٫۴
L90×۹۰×۷۹۰۷۵۷٫۶۶
L90×۹۰×۸۹۰۸۶۵٫۴
L90×۹۰×۹۹۰۹۷۳٫۲
L90×۹۰×۱۰۹۰۱۰۸۰٫۴
L100×۱۰۰×۸۱۰۰۸۷۳٫۲
L100×۱۰۰×۱۰۱۰۰۱۰۹۰
L100×۱۰۰×۱۲۱۰۰۱۲۱۰۶٫۸

 

 

 

جدول اشتال نبشی بال مساوی
a × sG
mmkg/m
۲۰ × ۳۰٫۸۸
۲۰ × ۴۱٫۱۴
۲۵ × ۳۱٫۱۲
۲۵ × ۴۱٫۴۵
۲۵ × ۵۱٫۷۷
۳۰ × ۳۱٫۳۶
۳۰ × ۴۱٫۷۸
۳۰ × ۵۲٫۱۸
۳۵ × ۳۱٫۶۰
۳۵ × ۴۲٫۱۰
۳۵ × ۵۲٫۵۷
۳۵ × ۶۳٫۰۴
۴۰ × ۳۱٫۸۴
۴۰ × ۴۲٫۴۲
۴۰ × ۵۲٫۹۷
۴۰ × ۶۳٫۵۲
۴۵ × ۴۲٫۷۴
۴۵ × ۵۳٫۳۸
۴۵ × ۶۴٫۰۰
۴۵ × ۷۴٫۶۰
۵۰ × ۴۳٫۰۶
۵۰ × ۵۳٫۷۷
۵۰ × ۶۴٫۴۷
۵۰ × ۷۵٫۱۵
۵۰ × ۸۵٫۸۲
۵۰ × ۹۶٫۴۷
۵۵ × ۵۴٫۱۸
۵۵ × ۶۴٫۹۵
۵۵ × ۸۶٫۴۶
۵۵ × ۱۰۷٫۹۰
۶۰ × ۵۴٫۵۷
۶۰ × ۶۵٫۴۲
۶۰ × ۸۷٫۰۹
۶۰ × ۱۰۸٫۶۹
۶۵ × ۶۵٫۹۱
۶۵ × ۷۶٫۸۳
۶۵ × ۸۷٫۷۳
۶۵ × ۹۸٫۶۲
۶۵ × ۱۱۱۰٫۳۰
۷۰ × ۶۶٫۳۸
۷۰ × ۷۷٫۳۸
۷۰ × ۹۹٫۳۴
۷۰ × ۱۱۱۱٫۲۰
۷۵ × ۶۶٫۸۷
۷۵ × ۷۷٫۹۴
۷۵ × ۸۹٫۰۳
۷۵ × ۱۰۱۱٫۱۰