کارشناس ها

ورق

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

تاریخ به‌روزسانی

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

کد نام سایز قیمت برند مبدا
4043 ورق روغنی 0.9 غرب SSCS 1250*0.9 تماس
فولاد غرب کارخانه
4042 ورق روغنی 60 غرب SSCS 1000*60 تماس
فولاد غرب کارخانه
4037 ورق گالوانیزه 1.8 تاراز 1000*1.8 تماس
تاراز کارخانه/انبار
4035 ورق گالوانیزه 1.8 تاراز 1250*1.8 تماس
تاراز کارخانه/انبار
4033 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1250*0.4 تماس
تاراز کارخانه/انبار
4018 ورق سیاه 15 فابریک فولاد مبارکه 1500*15 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4015 ورق سیاه 8 فابریک فولاد مبارکه 1500*8 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4012 ورق سیاه 12 فابریک فولاد مبارکه 1500*12 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4010 ورق سیاه 10 فابریک فولاد مبارکه 1500*10 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4008 ورق سیاه 4 فابریک فولاد مبارکه 1500*4 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3976 ورق سیاه 2/2 اهواز 2/2 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
3974 ورق سیاه 2 اهواز 2 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
3861 ورق سیاه 5 فابریک فولاد مبارکه 1500*5 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3848 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500*6 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3846 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1250*5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3844 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*4 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3842 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500*5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3840 ورق گالوانیزه 0.45 سمنان 1250*0.45 تماس
سمنان کارخانه
3813 ورق گالوانیزه 0.4 ورق خودرو 1000*0.4 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3811 ورق گالوانیزه 1 ورق خودرو 1000*1 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3809 ورق گالوانیزه 1 ورق خودرو 1250*1 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3803 ورق سیاه 3/2 اهواز 3/2 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
3782 ورق سیاه 6 فابریک فولاد مبارکه 1500*6 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3780 ورق سیاه 3 فابریک فولاد مبارکه 1500*3 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3760 ورق گالوانیزه 1.25 تاراز 1000*1.25 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3756 ورق گالوانیزه 1.25 تاراز 1250*1.25 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3754 ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000*1 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3752 ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000*1.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3697 ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250*0.4 تماس
کاشان انبار/کارخانه
3640 ورق گالوانیزه 0.9 ورق خودرو 1000*0.9 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3633 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500*15 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3631 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500*12 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3629 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500*10 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3627 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500*8 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3603 ورق گالوانیزه 0.58 دشتستان 1250*0.58 تماس
دشتستان اصفهان
3562 ورق گالوانیزه 0.6 ورق خودرو 1000*0.6 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3385 ورق گالوانیزه 1/5 سمنان 1250*1/5 تماس
سمنان کارخانه
3383 ورق گالوانیزه 1/25 سمنان 1000*1/25 تماس
سمنان کارخانه
3381 ورق گالوانیزه 1/25 سمنان 1250*1/25 تماس
سمنان کارخانه
3379 ورق گالوانیزه 1 سمنان 1250*1 تماس
سمنان کارخانه
3376 ورق گالوانیزه 0.9 سمنان 1250*0.90 تماس
سمنان کارخانه
3374 ورق گالوانیزه 0.9 سمنان 1000*0.90 تماس
سمنان کارخانه
3372 ورق گالوانیزه 0.8 سمنان 1000*0.80 تماس
سمنان کارخانه
3370 ورق گالوانیزه 0.7 سمنان 1000*0.70 تماس
سمنان کارخانه
3368 ورق گالوانیزه 0.7 سمنان 1250*0.70 تماس
سمنان کارخانه
3365 ورق گالوانیزه 0.6 سمنان 1250*0.60 تماس
سمنان کارخانه
3363 ورق گالوانیزه 0.58 سمنان 1000*0.58 تماس
سمنان کارخانه
3361 ورق گالوانیزه 0.58 سمنان 1250*0.58 تماس
سمنان کارخانه
3359 ورق گالوانیزه 0.5 سمنان 1250*0.50 تماس
سمنان کارخانه
3357 ورق گالوانیزه 0.48 سمنان 1250*0.48 تماس
سمنان کارخانه
3355 ورق گالوانیزه 0.48 سمنان 1000*0.48 تماس
سمنان کارخانه
3352 ورق گالوانیزه 0.45 سمنان 1000*0.45 تماس
سمنان کارخانه
3350 ورق گالوانیزه 0.4 سمنان 1250*0.40 تماس
سمنان کارخانه
3347 ورق گالوانیزه 0.4 سمنان 1000*0.40 تماس
سمنان کارخانه
3345 ورق گالوانیزه 0.38 سمنان 1250*0.38 تماس
سمنان کارخانه
3343 ورق گالوانیزه 0.35 سمنان 1000*0.35 تماس
سمنان کارخانه
3341 ورق گالوانیزه 0.3 سمنان 1000*0.3 تماس
سمنان کارخانه
3336 ورق گالوانیزه 0.6 دشتستان 1000*0.6 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
3334 ورق گالوانیزه 0.7 ورق خودرو 1250*0.7 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3331 ورق گالوانیزه 0.6 ورق خودرو 1250*0.6 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3329 ورق گالوانیزه 0.5 ورق خودرو 1250*0.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3326 ورق گالوانیزه 0.5 ورق خودرو 1000*0.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3324 ورق گالوانیزه 0.45 ورق خودرو 1250*0.45 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3322 ورق گالوانیزه 0.4 ورق خودرو 1250*0.4 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2637 ورق گالوانیزه 1.5 ورق خودرو 1000*1.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2635 ورق گالوانیزه 0.8 ورق خودرو 1000*0.8 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2633 ورق گالوانیزه 0.7 ورق خودرو 1250*0.7 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2040 ورق سیاه 2/5 اهواز 2/5 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
2038 ورق سیاه 3/8 اهواز 3/8 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
2036 ورق سیاه 3/5 اهواز 3/5 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1688 ورق سیاه 3/8 اهواز 3/8 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
1687 ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو 1000*2 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1665 ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250*1.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1664 ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250*1 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1663 ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250*0.9 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1662 ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250*0.8 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1661 ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250*2 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1660 ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000*2 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1658 ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250*0.7 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1657 ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000*0.7 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1656 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250*0.6 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1655 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000*0.6 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1651 ورق گالوانیزه 0.45 تاراز 1000*0.45 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1650 ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250*0.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1649 ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000*0.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1648 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1250*0.4 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1647 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000*0.4 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1569 ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو 1250*2 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1568 ورق گالوانیزه 1.5 ورق خودرو 1250*1.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1567 ورق گالوانیزه 0.9 ورق خودرو 1250*0.9 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1566 ورق گالوانیزه 0.8 ورق خودرو 1250*0.8 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1565 ورق گالوانیزه 0.7 ورق خودرو 1000*0.7 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1427 ورق سیاه 2/8 اهواز 2/8 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
1410 ورق سیاه 2/35 اهواز 2/35 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1409 ورق سیاه 2/5 اهواز 2/5 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1408 ورق سیاه 2/8 اهواز 2/8 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1136 ورق سیاه 80 اکسین 80 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1135 ورق سیاه 70 اکسین 70 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1134 ورق سیاه 60 اکسین 60 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1133 ورق سیاه 50 اکسین 50 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1132 ورق سیاه 45 اکسین 45 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1131 ورق سیاه 40 اکسین 40 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1130 ورق سیاه 35 اکسین 35 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1129 ورق سیاه 30 اکسین 30 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1128 ورق سیاه 25 اکسین 25 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1127 ورق سیاه 20 اکسین 20 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1126 ورق سیاه 15 اکسین 15 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1125 ورق سیاه 12 اکسین 12 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1124 ورق سیاه 10 اکسین 10 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1122 ورق روغنی 1.5 غرب SSCS 1250*1.5 تماس
فولاد غرب کارخانه
1121 ورق روغنی 1.5 غرب SSCS 1000*1.5 تماس
فولاد غرب کارخانه
1120 ورق روغنی 1.4 غرب SSCS 1250*1.4 تماس
فولاد غرب کارخانه
1119 ورق روغنی 1.25 غرب SSCS 1000*1.25 تماس
فولاد غرب کارخانه
1118 ورق روغنی 1.20 غرب SSCS 1250*1.20 تماس
فولاد غرب کارخانه
1117 ورق روغنی 1 غرب SSCS 1250*1 تماس
فولاد غرب کارخانه
1115 ورق روغنی 1 غرب SSCS 1000*1 تماس
فولاد غرب کارخانه
1114 ورق روغنی 0.9 غرب SSCS 1000*0.9 تماس
فولاد غرب کارخانه
1113 ورق روغنی 0.8 غرب SSCS 1000*0.8 تماس
فولاد غرب کارخانه
1112 ورق روغنی 1.5 غرب st12 1000*1.5 تماس
فولاد غرب تهران
1111 ورق روغنی 0.9 غرب st12 1250*0.9 تماس
فولاد غرب تهران
1110 ورق روغنی 0.9 غرب st14 1000*0.9 تماس
فولاد غرب تهران
1109 ورق روغنی 0.8 غرب st12 1250*0.8 تماس
فولاد غرب تهران
1108 ورق روغنی 0.4 غرب st12 1000*0.4 تماس
فولاد غرب تهران
1107 ورق روغنی 2 مبارکه 1000*2 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1106 ورق روغنی 1.5 مبارکه 1250*1.5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1105 ورق روغنی 1.5 مبارکه 1000*1.5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1104 ورق روغنی 1.25 مبارکه 1250*1.25 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1103 ورق روغنی 1 مبارکه 1250*1 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1102 ورق روغنی 1 مبارکه 1000*1 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1101 ورق روغنی 0.9 مبارکه 1250*0.9 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1100 ورق روغنی 0.9 مبارکه 1000*0.9 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1099 ورق روغنی 0.8 مبارکه 1250*0.8 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1098 ورق روغنی 0.8 مبارکه 1000*0.8 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1097 ورق روغنی 0.7 مبارکه 1250*0.7 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1096 ورق روغنی 0.7 مبارکه 1000*0.7 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1095 ورق روغنی 0.6 مبارکه 1250*0.6 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1094 ورق روغنی 0.6 مبارکه 1000*0.6 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1093 ورق روغنی 0.5 مبارکه 1250*0.5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1092 ورق روغنی 0.5 مبارکه 1000*0.5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1090 ورق روغنی 0.4 مبارکه 1000*0.4 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1089 ورق روغنی 2 هفت الماس 1250*2 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1087 ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1.5*1000 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1086 ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250*1.5 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1084 ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250*1.25 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1083 ورق روغنی 1.4 هفت الماس 1000*1.4 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1082 ورق روغنی 1.2 هفت الماس 1000*1.2 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1081 ورق روغنی 1 هفت الماس 1250*1 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1080 ورق روغنی 1 هفت الماس 1000*1 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1079 ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250*0.9 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1077 ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250*0.8 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1076 ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250*0.7 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1075 ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000*0.7 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1073 ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250*0.4 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1072 ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250*0.4 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1071 ورق روغنی وارداتی نازک بار تماس
چینی انبار اصفهان
1070 ورق سیاه 3 اهواز 3 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
1069 ورق سیاه 3 اهواز 3 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1068 ورق سیاه 3/5 اهواز 3/5 تماس
نورد و لوله اهواز اصفهان
1066 ورق سیاه 40 خرم آباد 40 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1065 ورق سیاه 35 خرم آباد 35 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1064 ورق سیاه 30 خرم آباد 30 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1063 ورق سیاه 25 خرم آباد 25 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1062 ورق سیاه 20 خرم آباد 20 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1061 ورق سیاه 60 درخشان 60 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1060 ورق سیاه 50 درخشان 50 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1059 ورق سیاه 40 درخشان 40 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1058 ورق سیاه 35 درخشان 35 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1057 ورق سیاه 30 درخشان 30 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1056 ورق سیاه 25 درخشان 25 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1055 ورق سیاه 20 درخشان 20 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1054 ورق سیاه 15 سبا 15 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1052 ورق سیاه 12 سبا 12 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1051 ورق سیاه 10 سبا 10 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1050 ورق سیاه 8 سبا 8 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1049 ورق سیاه 6 سبا 6 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1048 ورق سیاه 5 سبا 5 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1047 ورق سیاه 4 سبا 4 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1046 ورق سیاه 3 سبا 3 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1045 ورق سیاه 2.5 سبا 2.5 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1044 ورق سیاه 2 سبا 2 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1038 ورق سیاه 20 قطعات 20 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1043 ورق سیاه 30 اصفهان 1000*30 تماس
فولاد اصفهان انبار اصفهان
1042 ورق سیاه 25 اصفهان 1000*25 تماس
فولاد اصفهان انبار اصفهان
1040 ورق سیاه 20 اصفهان 1000*20 تماس
فولاد اصفهان انبار اصفهان
1039 ورق سیاه 25 قطعات 25 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1037 ورق سیاه 15 قطعات 15 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1036 ورق سیاه 12 قطعات 12 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1034 ورق سیاه 10 قطعات 10 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1033 ورق سیاه 40 کاویان 40 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1032 ورق سیاه 35 کاویان 35 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1031 ورق سیاه 30 کاویان 30 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1030 ورق سیاه 25 کاویان 25 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1029 ورق سیاه 20 کاویان 20 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1028 ورق سیاه 15 کاویان 15 تماس
کاویان تهران/کارخانه