کارشناس ها

ورق گالوانیزه

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

تاریخ به‌روزسانی

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

کد نام سایز قیمت برند مبدا
4037 ورق گالوانیزه 1.8 تاراز 1000*1.8 تماس
تاراز کارخانه/انبار
4035 ورق گالوانیزه 1.8 تاراز 1250*1.8 تماس
تاراز کارخانه/انبار
4033 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1250*0.4 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3840 ورق گالوانیزه 0.45 سمنان 1250*0.45 تماس
سمنان کارخانه
3813 ورق گالوانیزه 0.4 ورق خودرو 1000*0.4 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3811 ورق گالوانیزه 1 ورق خودرو 1000*1 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3809 ورق گالوانیزه 1 ورق خودرو 1250*1 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3760 ورق گالوانیزه 1.25 تاراز 1000*1.25 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3756 ورق گالوانیزه 1.25 تاراز 1250*1.25 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3754 ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000*1 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3752 ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000*1.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
3697 ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250*0.4 تماس
کاشان انبار/کارخانه
3640 ورق گالوانیزه 0.9 ورق خودرو 1000*0.9 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3603 ورق گالوانیزه 0.58 دشتستان 1250*0.58 تماس
دشتستان اصفهان
3562 ورق گالوانیزه 0.6 ورق خودرو 1000*0.6 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3385 ورق گالوانیزه 1/5 سمنان 1250*1/5 تماس
سمنان کارخانه
3383 ورق گالوانیزه 1/25 سمنان 1000*1/25 تماس
سمنان کارخانه
3381 ورق گالوانیزه 1/25 سمنان 1250*1/25 تماس
سمنان کارخانه
3379 ورق گالوانیزه 1 سمنان 1250*1 تماس
سمنان کارخانه
3376 ورق گالوانیزه 0.9 سمنان 1250*0.90 تماس
سمنان کارخانه
3374 ورق گالوانیزه 0.9 سمنان 1000*0.90 تماس
سمنان کارخانه
3372 ورق گالوانیزه 0.8 سمنان 1000*0.80 تماس
سمنان کارخانه
3370 ورق گالوانیزه 0.7 سمنان 1000*0.70 تماس
سمنان کارخانه
3368 ورق گالوانیزه 0.7 سمنان 1250*0.70 تماس
سمنان کارخانه
3365 ورق گالوانیزه 0.6 سمنان 1250*0.60 تماس
سمنان کارخانه
3363 ورق گالوانیزه 0.58 سمنان 1000*0.58 تماس
سمنان کارخانه
3361 ورق گالوانیزه 0.58 سمنان 1250*0.58 تماس
سمنان کارخانه
3359 ورق گالوانیزه 0.5 سمنان 1250*0.50 تماس
سمنان کارخانه
3357 ورق گالوانیزه 0.48 سمنان 1250*0.48 تماس
سمنان کارخانه
3355 ورق گالوانیزه 0.48 سمنان 1000*0.48 تماس
سمنان کارخانه
3352 ورق گالوانیزه 0.45 سمنان 1000*0.45 تماس
سمنان کارخانه
3350 ورق گالوانیزه 0.4 سمنان 1250*0.40 تماس
سمنان کارخانه
3347 ورق گالوانیزه 0.4 سمنان 1000*0.40 تماس
سمنان کارخانه
3345 ورق گالوانیزه 0.38 سمنان 1250*0.38 تماس
سمنان کارخانه
3343 ورق گالوانیزه 0.35 سمنان 1000*0.35 تماس
سمنان کارخانه
3341 ورق گالوانیزه 0.3 سمنان 1000*0.3 تماس
سمنان کارخانه
3336 ورق گالوانیزه 0.6 دشتستان 1000*0.6 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
3334 ورق گالوانیزه 0.7 ورق خودرو 1250*0.7 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3331 ورق گالوانیزه 0.6 ورق خودرو 1250*0.6 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3329 ورق گالوانیزه 0.5 ورق خودرو 1250*0.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3326 ورق گالوانیزه 0.5 ورق خودرو 1000*0.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3324 ورق گالوانیزه 0.45 ورق خودرو 1250*0.45 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
3322 ورق گالوانیزه 0.4 ورق خودرو 1250*0.4 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2637 ورق گالوانیزه 1.5 ورق خودرو 1000*1.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2635 ورق گالوانیزه 0.8 ورق خودرو 1000*0.8 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
2633 ورق گالوانیزه 0.7 ورق خودرو 1250*0.7 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1687 ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو 1000*2 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1665 ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250*1.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1664 ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250*1 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1663 ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250*0.9 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1662 ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250*0.8 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1661 ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250*2 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1660 ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000*2 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1658 ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250*0.7 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1657 ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000*0.7 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1656 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250*0.6 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1655 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000*0.6 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1651 ورق گالوانیزه 0.45 تاراز 1000*0.45 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1650 ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250*0.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1649 ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000*0.5 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1648 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1250*0.4 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1647 ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000*0.4 تماس
تاراز کارخانه/انبار
1569 ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو 1250*2 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1568 ورق گالوانیزه 1.5 ورق خودرو 1250*1.5 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1567 ورق گالوانیزه 0.9 ورق خودرو 1250*0.9 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1566 ورق گالوانیزه 0.8 ورق خودرو 1250*0.8 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1565 ورق گالوانیزه 0.7 ورق خودرو 1000*0.7 تماس
ورق خودرو کارخانه/انبار
1005 ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250*2 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1004 ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000*2 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1003 ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250*1.5 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1002 ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000*1.5 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1001 ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250*1.25 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
1000 ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000*1.25 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
999 ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250*1 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
998 ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000*1 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
996 ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250*0.9 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
995 ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000*0.9 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
994 ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250*0.8 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
993 ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000*0.8 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
992 ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250*0.7 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
991 ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000*0.7 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
989 ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250*0.6 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
988 ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000*0.6 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
987 ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250*0.5 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
985 ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000*0.5 تماس
هفت الماس تهران/کارخانه
984 ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1250*1.5 تماس
کاشان انبار/کارخانه
983 ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000*1.5 تماس
کاشان انبار/کارخانه
981 ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1250*1.25 تماس
کاشان انبار/کارخانه
980 ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000*1.25 تماس
کاشان انبار/کارخانه
979 ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250*1 تماس
کاشان انبار/کارخانه
978 ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000*1 تماس
کاشان انبار/کارخانه
977 ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250*0.9 تماس
کاشان انبار/کارخانه
976 ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000*0.9 تماس
کاشان انبار/کارخانه
975 ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250*0.8 تماس
کاشان انبار/کارخانه
973 ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000*0.8 تماس
کاشان انبار/کارخانه
971 ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250*0.7 تماس
کاشان انبار/کارخانه
969 ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000*0.7 تماس
کاشان انبار/کارخانه
967 ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250*0.6 تماس
کاشان انبار/کارخانه
966 ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000*0.6 تماس
کاشان انبار/کارخانه
965 ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250*0.5 تماس
کاشان انبار/کارخانه
964 ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000*0.5 تماس
کاشان انبار/کارخانه
962 ورق گالوانیزه 1.25 روی اندود 1.25 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
960 ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
958 ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود 0.9 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
957 ورق گالوانیزه 0.8 روی اندود 0.8 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
956 ورق گالوانیزه 0.7 روی اندود 0.7 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
955 ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود 0.68 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
954 ورق گالوانیزه 0.58 روی اندود 0.58 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
953 ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود 0.45 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
952 ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود 0.43 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
951 ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود 0.38 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
949 ورق گالوانیزه 0.34 روی اندود 0.34 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
948 ورق گالوانیزه 0.3 روی اندود 0.3 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
945 ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود 0.48 تماس
روی اندود تهران/کارخانه
943 ورق گالوانیزه 1.25 دشتستان 1250*1.25 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
942 ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1250*1 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
941 ورق گالوانیزه 0.9 دشتستان 1250*0.9 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
939 ورق گالوانیزه 0.8 دشتستان 1250*0.8 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
938 ورق گالوانیزه 0.7 دشتستان 1000*0.7 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
936 ورق گالوانیزه 0.6 دشتستان 1250*0.6 تماس
دشتستان تهران/کارخانه
935 ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250*0.9 تماس
تاراز تهران و کارخانه
934 ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000*0.9 تماس
تاراز تهران و کارخانه
932 ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250*0.8 تماس
تاراز تهران و کارخانه
929 ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000*0.8 تماس
تاراز تهران و کارخانه
927 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250*0.6 تماس
تاراز تهران و کارخانه
926 ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000*0.6 تماس
تاراز تهران و کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه

راهنمای خرید

قیمت ورق گالوانیزه

در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت ورق گالوانیزه ، مزایا ، ویژگی ها و کاربرد ها ی آن بپردازیم. به طور کلی، ورق های فولادی از طریق فرایند نورد گرم و نورد سرد تولید می شوند. بعد از تولید شدن، یک لایه نازک از فلز روی را روی ورق های فولادی کشیده و به این ترتیب آنها را گالوانیزه می کنند. گالوانیزه یا روی اندود شدن فرایندی است که طی آن مقاومت ورق فولادی بسیار بالا رفته و در برابر زنگ زدگی و خوردگی می تواند مقاوم باشد.

روی اندود کردن یا گالوانیزاسیون ورق های فولادی روش های متفاوتی دارد که این روشها در قیمت ورق گالوانیزه موثر است.

ورق گالوانیزه چه ویژگی هایی دارد؟

 • یکی از مهم ترین ویژگی های ورق گالوانیزه این است که تعمیر و نگهداری آن نسبت به سایر ورق‌ها ارزان قیمت تر بوده و هزینه کمتری به دنبال دارد.
 • ورق های فولادی از طریق روشهای متفاوتی در برابر زنگ زدگی مقاوم می شوند که روش گالوانیزه کردن هزینه تولید کمتری نسبت به سایر روشها در پی دارد.
 • فرایند جوشکاری این ورق های گالوانیزه شده نسبت به سایر ورق ها راحت انجام می شود.
 • این ورق ها به حالتی فرم داده شده و به آسانی شکل می گیرند. البته میزان فرم دهی و شکل دهی این ورق ها به سلیقه و هدف مشتری بستگی دارد.
 • ظاهر این ورق های گالوانیزه براق و باکیفیت بالایی می باشد.

نکته: بهتر است برای افزایش مقاومت و زیبایی ظاهری ورق گالوانیزه، ورق های گالوانیزه را رنگ کنید. این عمل هم موجب افزایش مقاومت ورق در برابر زنگ زدگی و خوردگی و هم ظاهر زیباتری به ورق می بخشد.

ویژگی های ورق گالوانیزه

 

کاربردهای ورق گالوانیزه چیست؟

از آنجا که این ورق های فولادی مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارند، می توان از آنها در جاهایی استفاده کرد که بیشتر در معرض رطوبت هستند. از جمله مناطقی که بیشتر ورق های گالوانیزه را می بینیم در ساخت کابینت‌های آشپزخانه یا کانال‌های تهویه‌ی هوا و کانال‌های خنک‌کننده می باشند. ورق های گالوانیزه در موارد زیرهم کاربرد دارد:

 • ساخت مخازن ساکن یا متحرک مثل مخازن تانکرها.
 • این ورق در ساخت سقف، بدنه سالن های بزرگ، سوله های صنعتی یا غیرصنعتی.
 • ساخت تجهیزات آشپزخانه، یخچال و ماشین لباسشویی.
 • ساخت تابلوهای برق شهری یا صنعتی.
 • ساخت پروفیل، لوله و محصولات فولادی گالوانیزه.

مزایای ورق گالوانیزه چیست؟

ورق های گالوانیزه در صنعت کاربرد زیادی دارند و به همین منظور مزایای منحصربه فردی دارند که آنها را به گزینه مناسبی برای ساخت و تولید محصولات مختلفی کرده است. از جمله برجسته ترین مزایای ورق های گالوانیزه شامل:

 • سختی و مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضربه و زنگ زدگی
 • تمیز کاری این ورق ها فرایند راحتی دارد
 • ساخت و نگهداری این ورق ها هزینه کمتری در پی دارد

قیمت ورق گالوانیزه

برای اطلاع از قیمت ورق و خرید آن می توانید به سایت کاوه استیل مراجعه کنید. توجه داشته باشید قیمت ورق گالوانیزه به عوامل متفاوتی از جمله سایز، ضخامت، اندازه، عرض و برند تولید کننده آن بستگی دارد. ضخامت ورق گالوانیزه از 0.2 تا 5 میلی‌متر است ولی کارخانه های داخلی این ورق ها را تنها تا سایز 2 میلی متر تولید کرده و ورق گالوانیزه در سایزهای 3،4 و 5 توسط کارخانه های چینی تولید شده و به کشور وارد می شوند.

از جمله کارخانه های داخلی که ورق های گالوانیزه را تولید می کنند شامل کارخانه های امیر کبیر کاشان، خودرو شهرکرد، تاراز شهرکرد، هفت الماس، سمنان، فولاد مبارکه و … هستند. به همین منظور هنگام خرید ورق گالوانیزه و برای برآورد قیمت آنها باید به موارد ذکر شده توجه داشته باشید.

کلام آخر : در این مقاله به معرفی ورق گالوانیزه و توضیحات مربوط به قیمت ورق گالوانیزه پرداختیم. امیدواریم برایتان مفید بوده باشد.