کارشناس ها

اکسین

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

تاریخ به‌روزسانی

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

کد نام سایز قیمت برند مبدا
1136 ورق سیاه 80 اکسین 80 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1135 ورق سیاه 70 اکسین 70 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1134 ورق سیاه 60 اکسین 60 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1133 ورق سیاه 50 اکسین 50 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1132 ورق سیاه 45 اکسین 45 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1131 ورق سیاه 40 اکسین 40 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1130 ورق سیاه 35 اکسین 35 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1129 ورق سیاه 30 اکسین 30 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1128 ورق سیاه 25 اکسین 25 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1127 ورق سیاه 20 اکسین 20 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1126 ورق سیاه 15 اکسین 15 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1125 ورق سیاه 12 اکسین 12 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1124 ورق سیاه 10 اکسین 10 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه

قیمت اکسین

راهنمای خرید