کارشناس ها

میلگرد آجدار

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

تاریخ به‌روزسانی

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

کد نام سایز قیمت برند مبدا
4082 میلگرد آجدار قائم 10 A2 10 تماس
قائم کارخانه
3776 میلگرد 12 حدید سیرجان 12 تماس
حدید سیرجان انبار اصفهان
763 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن 28 21,100
ذوب آهن کارخانه
765 میلگرد آجدار 32 ذوب آهن 32 21,100
ذوب آهن کارخانه
762 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن 25 21,284
ذوب آهن کارخانه
761 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن 22 21,284
ذوب آهن کارخانه
764 میلگرد آجدار 30 ذوب آهن 30 تماس
ذوب آهن کارخانه
760 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 20 تماس
ذوب آهن کارخانه
759 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 18 21,514
ذوب آهن کارخانه
758 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 16 21,422
ذوب آهن کارخانه
757 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن 14 21,422
ذوب آهن کارخانه
756 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن 12 22,706
ذوب آهن کارخانه
755 میلگرد آجدار 32 نیشابور 32 تماس
نیشابور کارخانه
754 میلگرد آجدار 30 نیشابور 30 تماس
نیشابور کارخانه
753 میلگرد آجدار 28 نیشابور 28 21,927
نیشابور کارخانه
752 میلگرد آجدار 25 نیشابور 25 21,927
نیشابور کارخانه
751 میلگرد آجدار 22 نیشابور 22 21,927
نیشابور کارخانه
749 میلگرد آجدار 20 نیشابور 20 21,927
نیشابور کارخانه
748 میلگرد آجدار 18 نیشابور 18 21,927
نیشابور کارخانه
747 میلگرد آجدار 16 نیشابور 16 21,927
نیشابور کارخانه
746 میلگرد آجدار 14 نیشابور 14 21,927
نیشابور کارخانه
745 میلگرد آجدار 12 نیشابور 12 تماس
نیشابور کارخانه
744 میلگرد آجدار 32 اروند 32 تماس
اروند کارخانه
743 میلگرد آجدار 30 اروند 30 تماس
اروند کارخانه
742 میلگرد آجدار 28 اروند 28 تماس
اروند کارخانه
741 میلگرد آجدار 25 اروند 25 تماس
اروند کارخانه
740 میلگرد آجدار 22 اروند 22 تماس
اروند کارخانه
739 میلگرد آجدار 20 اروند 20 تماس
اروند کارخانه
738 میلگرد آجدار 18 اروند 18 تماس
اروند کارخانه
737 میلگرد آجدار 16 اروند 16 تماس
اروند کارخانه
736 میلگرد آجدار 14 اروند 14 تماس
اروند کارخانه
734 میلگرد آجدار 12 اروند 12 تماس
اروند کارخانه
733 میلگرد آجدار 10 اروند 10 تماس
اروند کارخانه
732 میلگرد آجدار 32 گروه ملی 32 تماس
گروه ملی کارخانه
731 میلگرد آجدار 30 گروه ملی 30 تماس
گروه ملی کارخانه
730 میلگرد آجدار 28 گروه ملی 28 تماس
گروه ملی کارخانه
729 میلگرد آجدار 25 گروه ملی 25 تماس
گروه ملی کارخانه
728 میلگرد آجدار 22 گروه ملی 22 تماس
گروه ملی کارخانه
727 میلگرد آجدار 20 گروه ملی 20 تماس
گروه ملی کارخانه
726 میلگرد آجدار 18 گروه ملی 18 تماس
گروه ملی کارخانه
725 میلگرد آجدار 16 گروه ملی 16 تماس
گروه ملی کارخانه
724 میلگرد آجدار 14 گروه ملی 14 تماس
گروه ملی کارخانه
723 میلگرد آجدار 12 گروه ملی 12 تماس
گروه ملی کارخانه
722 میلگرد آجدار 32 میانه 32 تماس
میانه کارخانه
721 میلگرد آجدار 30 میانه 30 تماس
میانه کارخانه
720 میلگرد آجدار 28 میانه 28 تماس
میانه کارخانه
719 میلگرد آجدار 25 میانه 25 تماس
میانه کارخانه
718 میلگرد آجدار 22 میانه 22 تماس
میانه کارخانه
717 میلگرد آجدار 20 میانه 20 تماس
میانه کارخانه
715 میلگرد آجدار 18 میانه 18 تماس
میانه کارخانه
714 میلگرد آجدار 16 میانه 16 تماس
میانه کارخانه
713 میلگرد آجدار 14 میانه 14 تماس
میانه کارخانه
712 میلگرد آجدار 12 میانه 12 تماس
میانه کارخانه
711 میلگرد آجدار 10 میانه 10 تماس
میانه کارخانه
710 میلگرد آجدار 32 پرشین 32 تماس
پرشین کارخانه
709 میلگرد آجدار 30 پرشین 30 تماس
پرشین کارخانه
708 میلگرد آجدار 28 پرشین 28 تماس
پرشین کارخانه
707 میلگرد آجدار 25 پرشین 25 تماس
پرشین کارخانه
706 میلگرد آجدار 22 پرشین 22 تماس
پرشین کارخانه
705 میلگرد آجدار 20 پرشین 20 تماس
پرشین کارخانه
703 میلگرد آجدار 18 پرشین 18 تماس
پرشین کارخانه
702 میلگرد آجدار 16 پرشین 16 تماس
پرشین کارخانه
701 میلگرد آجدار 14 پرشین 14 تماس
پرشین کارخانه
696 میلگرد آجدار 28 امیرکبیر کاشان 28 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
700 میلگرد آجدار 12 پرشین 12 تماس
پرشین کارخانه
699 میلگرد آجدار 10 پرشین 10 تماس
پرشین کارخانه
698 میلگرد آجدار 32 امیرکبیر کاشان 32 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
697 میلگرد آجدار 30 امیرکبیر کاشان 30 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
695 میلگرد آجدار 25 امیرکبیر کاشان 25 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
694 میلگرد آجدار 22 امیرکبیر کاشان 22 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
693 میلگرد آجدار 20 امیرکبیر کاشان 20 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
692 میلگرد آجدار 18 امیرکبیر کاشان 18 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
691 میلگرد آجدار 16 امیرکبیر کاشان 16 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
690 میلگرد آجدار 14 امیرکبیر کاشان 14 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
689 میلگرد آجدار 12 امیرکبیر کاشان 12 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
688 میلگرد آجدار 10 امیرکبیر کاشان 10 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
687 میلگرد آجدار 10 امیرکبیر کاشان A2 10 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
686 میلگرد آجدار 8 امیرکبیر کاشان A2 8 تماس
امیرکبیر کاشان کارخانه
685 میلگرد آجدار 32 خرمدشت 32 تماس
خرمدشت کارخانه
684 میلگرد آجدار 30 خرمدشت 30 تماس
خرمدشت کارخانه
683 میلگرد آجدار 28 خرمدشت 28 تماس
خرمدشت کارخانه
682 میلگرد آجدار 25 خرمدشت 25 تماس
خرمدشت کارخانه
681 میلگرد آجدار 22 خرمدشت 22 تماس
خرمدشت کارخانه
680 میلگرد آجدار 20 خرمدشت 20 تماس
خرمدشت کارخانه
679 میلگرد آجدار 18 خرمدشت 18 تماس
خرمدشت کارخانه
678 میلگرد آجدار 16 خرمدشت 16 تماس
خرمدشت کارخانه
677 میلگرد آجدار 14 خرمدشت 14 تماس
خرمدشت کارخانه
676 میلگرد آجدار 12 خرمدشت 12 تماس
خرمدشت کارخانه
675 میلگرد آجدار 10 خرمدشت A2 10 تماس
خرمدشت تهران
674 میلگرد آجدار 8 خرمدشت A2 8 تماس
خرمدشت تهران
673 میلگرد آجدار 10 خرمدشت A2 10 تماس
خرمدشت کارخانه
672 میلگرد آجدار 8 خرمدشت A2 8 تماس
خرمدشت کارخانه
670 میلگرد آجدار 32 قائم 32 20,367
قائم کارخانه
669 میلگرد آجدار 30 قائم 30 20,367
قائم کارخانه
668 میلگرد آجدار 28 قائم 28 20,367
قائم کارخانه
662 میلگرد آجدار 14 قائم 14 20,367
قائم کارخانه
667 میلگرد آجدار 25 قائم 25 20,367
قائم کارخانه
666 میلگرد آجدار 22 قائم 22 20,367
قائم کارخانه
665 میلگرد آجدار 20 قائم 20 20,367
قائم کارخانه
664 میلگرد آجدار 18 قائم 18 20,367
قائم کارخانه
663 میلگرد آجدار 16 قائم 16 20,367
قائم کارخانه
660 میلگرد آجدار 12 قائم 12 20,642
قائم کارخانه
659 میلگرد آجدار 32 بافق یزد 32 تماس
بافق یزد کارخانه
658 میلگرد آجدار 30 بافق یزد 30 تماس
بافق یزد کارخانه
657 میلگرد آجدار 28 بافق یزد 28 تماس
بافق یزد کارخانه
656 میلگرد آجدار 25 بافق یزد 25 تماس
بافق یزد کارخانه
655 میلگرد آجدار 22 بافق یزد 22 تماس
بافق یزد کارخانه
653 میلگرد آجدار 20 بافق یزد 20 تماس
بافق یزد کارخانه
652 میلگرد آجدار 18 بافق یزد 18 تماس
بافق یزد کارخانه
651 میلگرد آجدار 16 بافق یزد 16 تماس
بافق یزد کارخانه
650 میلگرد آجدار 14 بافق یزد 14 تماس
بافق یزد کارخانه
649 میلگرد آجدار 12 بافق یزد 12 تماس
بافق یزد کارخانه
646 میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان 28 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
648 میلگرد آجدار 10 بافق یزد 10 تماس
بافق یزد کارخانه
644 میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان 25 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
643 میلگرد آجدار 22 جهان فولاد سیرجان 22 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
647 میلگرد آجدار 8 بافق یزد 8 تماس
بافق یزد کارخانه
642 میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان 20 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
641 میلگرد آجدار 18 جهان فولاد سیرجان 18 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
640 میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان 16 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
639 میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان 14 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
638 میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان 12 تماس
جهان فولاد سیرجان کارخانه
637 میلگرد آجدار 32 فایکو 32 تماس
فایکو تهران
636 میلگرد آجدار 30 فایکو 30 تماس
فایکو تهران
635 میلگرد آجدار 28 فایکو 28 تماس
فایکو تهران
634 میلگرد آجدار 25 فایکو 25 تماس
فایکو تهران
633 میلگرد آجدار 22 فایکو 22 تماس
فایکو تهران
632 میلگرد آجدار 20 فایکو 20 تماس
فایکو تهران
631 میلگرد آجدار 18 فایکو 18 تماس
فایکو تهران
630 میلگرد آجدار 16 فایکو 16 تماس
فایکو تهران
629 میلگرد آجدار 14 فایکو 14 تماس
فایکو تهران
628 میلگرد آجدار 12 فایکو 12 تماس
فایکو تهران
627 میلگرد آجدار 32 فایکو 32 تماس
فایکو کارخانه
626 میلگرد آجدار 30 فایکو 30 تماس
فایکو کارخانه
625 میلگرد آجدار 28 فایکو 28 تماس
فایکو کارخانه
624 میلگرد آجدار 25 فایکو 25 تماس
فایکو کارخانه
623 میلگرد آجدار 22 فایکو 22 تماس
فایکو کارخانه
622 میلگرد آجدار 20 فایکو 20 تماس
فایکو کارخانه
621 میلگرد آجدار 18 فایکو 18 تماس
فایکو کارخانه
620 میلگرد آجدار 16 فایکو 16 تماس
فایکو کارخانه
619 میلگرد آجدار 14 فایکو 14 تماس
فایکو کارخانه
618 میلگرد آجدار 12 فایکو 12 تماس
فایکو کارخانه
617 میلگرد آجدار 32 ظفر بناب 32 تماس
ظفر بناب کارخانه
616 میلگرد آجدار 30 ظفر بناب 30 تماس
ظفر بناب کارخانه
615 میلگرد آجدار 28 ظفر بناب 28 تماس
ظفر بناب کارخانه
614 میلگرد آجدار 25 ظفر بناب 25 تماس
ظفر بناب کارخانه
613 میلگرد آجدار 22 ظفر بناب 22 تماس
ظفر بناب کارخانه
612 میلگرد آجدار 20 ظفر بناب 20 تماس
ظفر بناب کارخانه
611 میلگرد آجدار 18 ظفر بناب 18 تماس
ظفر بناب کارخانه
610 میلگرد آجدار 16 ظفر بناب 16 تماس
ظفر بناب کارخانه
609 میلگرد آجدار 14 ظفر بناب 14 تماس
ظفر بناب کارخانه
608 میلگرد آجدار 12 ظفر بناب 12 تماس
ظفر بناب کارخانه
607 میلگرد آجدار 10 ظفر بناب A2 10 تماس
ظفر بناب کارخانه
606 میلگرد آجدار 8 ظفر بناب A2 8 تماس
ظفر بناب کارخانه
605 میلگرد آجدار 28 روهینا 28 تماس
روهینا کارخانه
604 میلگرد آجدار 25 روهینا 25 تماس
روهینا کارخانه
603 میلگرد آجدار 22 روهینا 22 تماس
روهینا کارخانه
602 میلگرد آجدار 20 روهینا 20 تماس
روهینا کارخانه
601 میلگرد آجدار 18 روهینا 18 تماس
روهینا کارخانه
600 میلگرد آجدار 16 روهینا 16 تماس
روهینا کارخانه
599 میلگرد آجدار 14 روهینا 14 تماس
روهینا کارخانه
598 میلگرد آجدار 12 روهینا 12 تماس
روهینا کارخانه
596 میلگرد آجدار 10 روهینا 10 تماس
روهینا کارخانه
595 میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان 18 تماس
بردسیر کرمان کارخانه
593 میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان 16 تماس
بردسیر کرمان کارخانه
592 میلگرد آجدار 14 بردسیر کرمان 14 تماس
بردسیر کرمان کارخانه
590 میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان 12 تماس
بردسیر کرمان کارخانه
588 میلگرد آجدار 32 هیربد 32 تماس
هیربد کارخانه
587 میلگرد آجدار 30 هیربد 30 تماس
هیربد کارخانه
586 میلگرد آجدار 28 هیربد 28 تماس
هیربد کارخانه
585 میلگرد آجدار 25 هیربد 25 تماس
هیربد کارخانه
584 میلگرد آجدار 22 هیربد 22 تماس
هیربد کارخانه
583 میلگرد آجدار 20 هیربد 20 تماس
هیربد کارخانه
582 میلگرد آجدار 18 هیربد 18 تماس
هیربد کارخانه
581 میلگرد آجدار 16 هیربد 16 تماس
هیربد کارخانه
580 میلگرد آجدار 14 هیربد 14 تماس
هیربد کارخانه
579 میلگرد آجدار 12 هیربد 12 تماس
هیربد کارخانه
575 میلگرد آجدار 25 زاگرس 25 تماس
زاگرس تهران
574 میلگرد آجدار 22 زاگرس 22 تماس
زاگرس تهران
578 میلگرد آجدار 10 هیربد 10 تماس
هیربد کارخانه
573 میلگرد آجدار 20 زاگرس 20 تماس
زاگرس تهران
572 میلگرد آجدار 18 زاگرس 18 تماس
زاگرس تهران
571 میلگرد آجدار 16 زاگرس 16 تماس
زاگرس تهران
570 میلگرد آجدار 14 زاگرس 14 تماس
زاگرس تهران
566 میلگرد آجدار 25 زاگرس 25 تماس
زاگرس کارخانه
565 میلگرد آجدار 22 زاگرس 22 تماس
زاگرس کارخانه
564 میلگرد آجدار 20 زاگرس 20 تماس
زاگرس کارخانه
563 میلگرد آجدار 18 زاگرس 18 تماس
زاگرس کارخانه
568 میلگرد آجدار 12 زاگرس 12 تماس
زاگرس تهران
567 میلگرد آجدار 10 زاگرس 10 تماس
زاگرس تهران
562 میلگرد آجدار 16 زاگرس 16 تماس
زاگرس کارخانه
561 میلگرد آجدار 14 زاگرس 14 تماس
زاگرس کارخانه
560 میلگرد آجدار 12 زاگرس 12 تماس
زاگرس کارخانه
559