کارشناس ها

ورق سیاه

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

تاریخ به‌روزسانی

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

کد نام سایز قیمت برند مبدا
4018 ورق سیاه 15 فابریک فولاد مبارکه 1500*15 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4015 ورق سیاه 8 فابریک فولاد مبارکه 1500*8 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4012 ورق سیاه 12 فابریک فولاد مبارکه 1500*12 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4010 ورق سیاه 10 فابریک فولاد مبارکه 1500*10 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
4008 ورق سیاه 4 فابریک فولاد مبارکه 1500*4 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3976 ورق سیاه 2/2 اهواز 2/2 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
3974 ورق سیاه 2 اهواز 2 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
3861 ورق سیاه 5 فابریک فولاد مبارکه 1500*5 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3848 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500*6 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3846 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1250*5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3844 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*4 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3842 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500*5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3803 ورق سیاه 3/2 اهواز 3/2 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
3782 ورق سیاه 6 فابریک فولاد مبارکه 1500*6 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3780 ورق سیاه 3 فابریک فولاد مبارکه 1500*3 تماس
فولاد مبارکه انبار اصفهان
3633 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500*15 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3631 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500*12 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3629 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500*10 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
3627 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500*8 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
2040 ورق سیاه 2/5 اهواز 2/5 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
2038 ورق سیاه 3/8 اهواز 3/8 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
2036 ورق سیاه 3/5 اهواز 3/5 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1688 ورق سیاه 3/8 اهواز 3/8 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
1427 ورق سیاه 2/8 اهواز 2/8 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
1410 ورق سیاه 2/35 اهواز 2/35 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1409 ورق سیاه 2/5 اهواز 2/5 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1408 ورق سیاه 2/8 اهواز 2/8 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1136 ورق سیاه 80 اکسین 80 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1135 ورق سیاه 70 اکسین 70 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1134 ورق سیاه 60 اکسین 60 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1133 ورق سیاه 50 اکسین 50 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1132 ورق سیاه 45 اکسین 45 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1131 ورق سیاه 40 اکسین 40 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1130 ورق سیاه 35 اکسین 35 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1129 ورق سیاه 30 اکسین 30 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1128 ورق سیاه 25 اکسین 25 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1127 ورق سیاه 20 اکسین 20 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1126 ورق سیاه 15 اکسین 15 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1125 ورق سیاه 12 اکسین 12 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1124 ورق سیاه 10 اکسین 10 تماس
اکسین اهواز تهران/کارخانه
1070 ورق سیاه 3 اهواز 3 تماس
نورد و لوله اهواز انبار اصفهان
1069 ورق سیاه 3 اهواز 3 تماس
نورد و لوله اهواز کارخانه
1068 ورق سیاه 3/5 اهواز 3/5 تماس
نورد و لوله اهواز اصفهان
1066 ورق سیاه 40 خرم آباد 40 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1065 ورق سیاه 35 خرم آباد 35 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1064 ورق سیاه 30 خرم آباد 30 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1063 ورق سیاه 25 خرم آباد 25 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1062 ورق سیاه 20 خرم آباد 20 تماس
خرم اباد انبار اصفهان
1061 ورق سیاه 60 درخشان 60 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1060 ورق سیاه 50 درخشان 50 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1059 ورق سیاه 40 درخشان 40 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1058 ورق سیاه 35 درخشان 35 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1057 ورق سیاه 30 درخشان 30 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1056 ورق سیاه 25 درخشان 25 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1055 ورق سیاه 20 درخشان 20 تماس
درخشان اراک انبار اصفهان
1054 ورق سیاه 15 سبا 15 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1052 ورق سیاه 12 سبا 12 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1051 ورق سیاه 10 سبا 10 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1050 ورق سیاه 8 سبا 8 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1049 ورق سیاه 6 سبا 6 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1048 ورق سیاه 5 سبا 5 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1047 ورق سیاه 4 سبا 4 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1046 ورق سیاه 3 سبا 3 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1045 ورق سیاه 2.5 سبا 2.5 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1044 ورق سیاه 2 سبا 2 تماس
فولاد سبا انبار اصفهان
1038 ورق سیاه 20 قطعات 20 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1043 ورق سیاه 30 اصفهان 1000*30 تماس
فولاد اصفهان انبار اصفهان
1042 ورق سیاه 25 اصفهان 1000*25 تماس
فولاد اصفهان انبار اصفهان
1040 ورق سیاه 20 اصفهان 1000*20 تماس
فولاد اصفهان انبار اصفهان
1039 ورق سیاه 25 قطعات 25 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1037 ورق سیاه 15 قطعات 15 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1036 ورق سیاه 12 قطعات 12 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1034 ورق سیاه 10 قطعات 10 تماس
قطعات فولادی کارخانه
1033 ورق سیاه 40 کاویان 40 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1032 ورق سیاه 35 کاویان 35 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1031 ورق سیاه 30 کاویان 30 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1030 ورق سیاه 25 کاویان 25 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1029 ورق سیاه 20 کاویان 20 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1028 ورق سیاه 15 کاویان 15 تماس
کاویان تهران/کارخانه
1027 ورق سیاه 12 گیلان 12 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1026 ورق سیاه 10 گیلان 10 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1025 ورق سیاه 8 گیلان 8 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1024 ورق سیاه 6 گیلان 6 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1023 ورق سیاه 4 گیلان 4 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1022 ورق سیاه 3 گیلان 3 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1021 ورق سیاه 2.5 گیلان 2.5 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1020 ورق سیاه 2 گیلان 2 تماس
گیلان تهران/کارخانه
1019 ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه 1000*2.5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1018 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250*3 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1017 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1016 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000*5 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1014 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*3 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1013 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*4 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500*3 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه
1008 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*4 تماس
فولاد مبارکه تهران/کارخانه

قیمت ورق سیاه

راهنمای خرید

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه از فرایند نورد گرم تهیه شده و به همین دلیل قیمت ورق سیاه نسبت به سایر انواع ورق، ارزان قیمت تر است. دستگاه هایی که ابعاد بزرگی دارند، توسط این ورق ها تولید می شوند و به همین دلیل ورق سیاه در بازار فولاد تقاضای بالایی دارد پس قیمت ورق سیاه هم بسیار مهم است.

در تعریف متالوژیکی این ورق گفته شده که ورق سیاه در دمای بالاتر از 930 درجه سانتی گراد (1700 درجه فارنهایت) و تحت عملیات نورد فشاری تولید می شود. عملیات نورد فشاری موجب فرم پذیری بهینه این ورق شده و موجب بهبود کارکرد آن می شود. دامنه ضخامت این ورق از 1 میلی متر تا 10 سانتی متر است. در ورق سیاه، هرچه ضخامت این ورق افزایش یابد، حالت تختال پیدا کرده و این باعث کم شدن خاصیت شکل پذیری آن خواهد شد.

مهم ترین تولید کنندگان ورق سیاه شامل کارخانه‌ های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات و روس می باشد. قیمت ورق های تولید شده توسط این شرکت ها با هم متفاوت بوده و برای خریداری ورق سیاه باید به برند تولید کننده آن توجه داشته باشید.در ادامه با ما همراه باشیدتا به بررسی ورق سیاه و قیمت آن بپردارزیم.

ورق سیاه

ابعاد ورق سیاه

ورق سیاه به شکل رول یا شیت برش می خورد و اندازه های آن شامل 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 است که می توانید این سایزها را در بازار پیدا کنید. ضخامت این ورق ها بین 1.8 تا 100 میلی متر بوده و ورق سیاه 2 میل پرکاربردترین نوع ورق محسوب می شود. سایز، اندازه، ضخامت و برند تولید کننده در قیمت ورق سیاه موثر خواهد بود.

مشخصات ورق سیاه

نوع گرید به کار رفته در ورق سیاه، مشخصاتی نظیر آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی آن را مشخص میکند. این آنالیز را می توانید در جداول مربوط به استاندارد DIN 17100 مشاهده کنید.

وزن ورق سیاه

حین خرید ورق سیاه، باید به وزن آن توجه ویژه ای داشته باشید. وزن ورق سیاه یکی از عواملی است که روی قیمت آن موثر بوده و اطلاع از این مورد به شما در یک خرید اصولی و درست کمک خواهد کرد.

برای اینکه بتوانید وزن ورق سیاه را محاسبه کنید بایستی طول، عرض و ضخامت ورق سیاه را بدانید و سپس از طریق معادله زیر وزن آن را اندازه بگیرید.

وزن ورق سیاه = طول ورق (mm) * عرض ورق (mm) * ضخامت ورق (mm) * چگالی ورق (7.85)

شما همچنین می توانید از طریق جدول اشتال ورق، اطلاعات دقیقی از وزن ورق های سیاه مختلف را به دست آورید. ورق های موجود در این جدول دارای ضخامت بین 5 تا 80 میلی متر و عرض بین 160 تا 1200 هستند.

کاربرد ورق سیاه

چه هدفی برای خرید ورق سیاه دارید؟ هدف شما از خرید روی قیمت ورق سیاه موثر است. کاربردهای ورق سیاه شامل موارد زیر است:

  • این ورق قابل استفاده در پروفیل های ساختمانی بسته یا باز می باشد. از جمله قوطی، ستونی، پروفیل Z، فرانسوی و چهارچوب و..
  • مقاطع فولادی از دیگر موارد کاربرد ورق سیاه هستند که شامل تیر ورق، ناودانی، نبشی و سپری است.
  • گارد ریل و تجهیزات ترافیکی
  • ورق پانچ، تسمه و زهوارهای فولادی
  • تانک و مخازن ذخیره سازی مشتقات نفتی
  • کشتی سازی، تجهیزات دریایی، صنایع عظیم و غول پیکر

البته اینها تنها موارد کاربرد ورق سیاه نیستند و این ورق در صنعت و فولاد استفاده گسترده ای دارد. با این حال همواره قیمت ورق سیاه ارتباط مستقیمی با ضخامت آن دارد پس حین خرید حتما به این نکته توجه داشته باشید.

کلام آخر

در این مقاله به معرفی قیمت ورق سیاه و اطلاعات مربوط به آن پرداختیم. شما می توانید برای اطلاع از قیمت ورق به سایت کاوه استیل مراجعه کنید. منتظر نظرات و سوالات شما هستیم. با ما در مقالات بعدی همراه باشید.